REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW DROGĄ INTERNETOWĄ ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY INTERNETOWEJ, TJ. STRONY INTERNETOWEJ WWW.STUDIOSKANDAL.PL

I. SŁOWNICZEK POJĘĆ

Lokal - wszystkie lub jeden z lokali R.W. Consulting wskazanym na Stronie, do którego bilet można kupić za pośrednictwem Strony;
Regulamin - niniejszy Regulamin zakupu biletów za pośrednictwem strony internetowej, a także wszelkie zmiany do nich wprowadzone przez Operatora Strony zgodnie z jego postanowieniami;
Witryna - strona internetowa, adres: https://studioskandal.pl/, administrowana przez R.W. Consulting;
Operator strony internetowej - R.W. Consulting, 00-015 Warszawa, ul. Sienkiewicza 4, NIP 5212073472, REGON 140037948, strona internetowa: www.studioskandal.pl, adres e-mail event@studioskandal.pl, zwany także „Studio Skandal”.
Użytkownik - osoba, która kupuje bilet za pośrednictwem Witryny;
Gość - osoba, zaproszona na wydarzenie przez Użytkownika;
Polityka prywatności - zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, przechowywania i ochrony danych osobowych;
Konto - indywidualne konto internetowe Użytkownika, w ramach którego gromadzone są dane Zarejestrowanego Użytkownika.


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki dokonywania zakupu biletów za pośrednictwem Witryny, która jest obsługiwana i zarządzana przez Operatora strony internetowej.
Operator Strony internetowej świadczy usługi za pośrednictwem Witryny w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu. Operator Strony internetowej zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji treści Regulaminu w dowolnym momencie, przy czym każda zmiana Regulaminu jest przekazywana Użytkownikom Strony internetowej poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na Stronie internetowej i publikację zmienionego Regulaminu na Stronie internetowej.
Przed skorzystaniem z procesu zakupu biletów za pośrednictwem Witryny, Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić fakt, że przeczytał i zaakceptował ich treść, wybierając opcję „zaakceptuj” przy składaniu zamówienia.
Warunki niniejszego Regulaminu mają zastosowanie, jeśli Użytkownik kupuje bilety za pośrednictwem Witryny
Ostatnia aktualizacja regulaminu: 15.05.2024 r.


III. ZAKUP BILETÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Bilety można kupować online poprzez Witrynę, tj. poprzez Stronę Internetową.
Aby kupić bilet, należy wypełnić formularz zakupu poprawnymi i aktualnymi danymi oraz postępować zgodnie z instrukcjami na stronie internetowej. Prosimy o dokładne i pełne wypełnienie formularza. Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować niemożnością zakupu biletu.
W trakcie procesu zakupu biletu Użytkownik wybiera wydarzenie i rodzaj biletu.
W przypadku nieprawidłowego działania formularza zakupu zamieszczonego w Witrynie, prosimy o natychmiastowy kontakt na poniższy adres e-mail: event@studioskandal.pl. Jest to podstawa i warunek skutecznej reklamacji dotyczącej niemożności lub trudności w zakupie biletów online.
Po zakupie biletu, zgodnie z postanowieniami rozdziału IV Regulaminu, bilet można wydrukować w domu lub okazać go na urządzeniu mobilnym. Prosimy o niezwłoczne zweryfikowanie poprawności i zgodności z zamówieniem, danych zawartych na bilecie, w szczególności: nazwa wydarzenia, daty i godziny wydarzenia oraz lokalizacji.
Zakupiony bilet uprawnia do wzięcia udziału w wydarzeniu, a jego okazanie jest warunkiem wejścia do lokalu.
Po dokonaniu płatności, bilet zostanie od razu przesłany na wskazany adres email Użytkownika.

IV. PŁATNOŚĆ ZA BILETY

Zapłata za bilet zamówiony poprzez Witryny odbywa się za pośrednictwem dostępnych usług płatniczych, do których Użytkownik zostanie przekierowany niezwłocznie po złożeniu zamówienia, na zasadach określonych w regulaminie dokonywania płatności w usługach płatniczych operatora.
Użytkownik ma możliwość zapłaty za zamówione bilety tylko za pomocą metod płatności udostępnionych przez dostępne usługi płatnicze.
Płatności wynikające z jednego zamówienia zawierają cenę wszystkich zamówionych biletów. Należy ich dokonać jednorazowo i w całości.
Płatności należy dokonać nie wcześniej niż w momencie składania zamówienia. W przypadku braku płatności zamówienie Użytkownika zostanie anulowane.
Ceny wskazane na Witrynach, w potwierdzeniu zamówienia i na bilecie – są kwotami brutto, tj. zawierają podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia.
Brak udziału w wydarzeniu przez Użytkownika nie stanowi podstawy do żądania obniżenia ceny lub zwrotu.
Zwrotu biletów na wydarzenie można dokonać nie później niż 4 dni przed rozpoczęciem wydarzenia, po tym czasie lub w przypadku braku udziału w wydarzeniu zwroty nie są możliwe.
Reklamacje dotyczące płatności należy składać zgodnie z regulaminem opublikowanym na stronie internetowej odpowiedniego dostawcy poszczególnych usług płatniczych.
Korzystając z płatności wybranej usługi płatniczej, Użytkownik akceptuje zasady płatności i politykę prywatności wybranej przez siebie usługi płatniczej.

V. ZWROT BILETÓW

Zakupionych biletów nie można wymienić na bilety w innej cenie, na inne wydarzenie, lub na inny dzień.
Zwrotu biletu zakupionego online można dokonać najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem wydarzenia, na który bilet został kupiony, piszą do nas na adres event@studioskandal.pl.
Operator Witryny informuje, że prawo do zwrotu biletu wyłączone jest w stosunku do:
biletów otrzymanych w prezencie przez Gościa od Użytkownika który dokonał płatności,
biletów zakupionych na wydarzenia specjalne (eventy, konferencje, szkolenia, spotkania firmowe i inne wydarzenia którym organizatorem jest użytkownik a posiadaczem biletu zaproszony gość)
Zgodnie z art. 38 ust. 12 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie dotyczy umowy o świadczenie usług związanych z rozrywką, sportem lub kulturą zdarzenia, jeżeli umowa określa dzień lub okres świadczenia usługi.


VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z procesem zakupu biletów za pośrednictwem Witryny, Użytkownik przekazuje Operatorowi Witryny swoje dane osobowe. Administratorem danych osobowych jest Operator Witryny, dane kontaktowe do Operatora Witryny podano w Rozdziale I pkt 4 Regulaminu.
Korzystanie z Witryny jest dobrowolne, jednak skorzystanie z niektórych usług w szczególności w celu dokonania zakupu biletów, może wiązać się z koniecznością podania danych osobowych Użytkownika.
Administrator Witryny wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@studioskandal.pl.pl.
Dane osobowe są przetwarzane w celach opisanych w Polityce prywatności i obejmują przetwarzanie w celu umożliwienia i prawidłowego wdrożenia zamówionych usług/produktów (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rada 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE („RODO”); celami przetwarzania danych osobowych są w szczególności:
rozpatrywanie wszelkich skarg, archiwizowanie lub bieżący kontakt związany z zamówioną usługą / produktem - w oparciu o nasze prawnie uzasadniony interes, którym są odpowiednio: wyjaśnianie sprawy, obrona lub rozstrzyganie roszczeń, potrzeba stałego kontaktu (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
doskonalenie naszych produktów i usług, opracowywanie nowych produktów i usług oraz działania marketingowe własnych produktów i usług (w tradycyjnej formie) - w oparciu o nasze uzasadnione interesy, o których mowa w niniejszym rozdziale Regulaminu, w tym dążenie do rozwoju i promocja usług R.W. Consulting (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
za odrębną zgodą - w zakresie objętym oświadczeniem (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
umożliwienie R.W. Consulting wypełnienie swoich obowiązków prawnych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
W przypadku zakupu biletu przez Użytkownika jego dane osobowe mogą zostać przekazane operatorom płatniczym obsługującym usługi, o których mowa w pkt IV pkt. 1 wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do umożliwienia dokonywania płatności. Podmioty, którym udostępnia się dane, są oddzielnymi administratorami tych danych. Pragniemy poinformować, że masz prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania również w tych podmiotach. Z wyjątkiem powyższego i przypadków szczegółowo określonych w osobnych przepisach, zgody na przetwarzanie danych osobowych, postanowień Regulaminu, przypadków ujawnienia danych pracownikom lub współpracownikom Operatora Witryny lub podmiotom wspierającym Witrynę, Operator na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych lub przypadków określonych przez prawo (takich jak na przykład udostępnianie danych osobowych zawartych w korespondencji papierowej operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu dostarczania korespondencji, udostępnianie danych osobowych organom państwowym), dane osobowe Użytkowników dane przekazane Operatorowi Witryny nie będą ujawniane osobom trzecim.
Operator Witryny informuje, że wnioski o zgodę kierowane są do osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które mogą złożyć takie oświadczenie we własnym imieniu oraz osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, które działają za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego i uzyskały zgodę na podjęcie działań w celu zawarcia umowy oraz złożenia oświadczeń zgodnie z Regulaminem i Polityką prywatności.
Operator Witryny zapewnia, że dane osobowe przekazywane Operatorowi przez Użytkowników będą chronione środkami technicznymi zapewniającymi najwyższy poziom bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dane będą przetwarzane do momentu realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, oraz do celów archiwizacji - nie dłużej niż jest to konieczne do upływu terminu do zgłoszenia reklamacji za świadczoną usługę, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Jeśli przetwarzamy dane za zgodą, będą one przechowywane do momentu wycofania zgody.


VII. REKLAMACJE

Wszelkie pytania i reklamacje dotyczące procesu zakupu biletów za pośrednictwem Witryny Użytkownik składa w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia dokonania zakupu.
Reklamacja może zostać przesłana do Operatora Witryny przy pomocy poczty elektronicznej na adres mailowy event@studioskandal.pl
W reklamacji Użytkownik powinien wskazać, czego dotyczy reklamacja, oraz podać numer transakcji. Operator Witryny nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy zakup przez Użytkownika, w szczególności z uwagi na podanie niepoprawnych lub nieprawdziwych danych.
Odpowiedzi na pytania i reklamacje udzielane są przez operatora Witryny za pomocą poczty elektronicznej bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach termin udzielania odpowiedzi może zostać przedłużony do maksymalnie 30 dni z podaniem przyczyny opóźnienia.
Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora Strony internetowej nie wyłącza prawa Użytkownika do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. 2014. poz. 827, oraz w zakresie wskazanym w powyższej ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Niniejszy Regulamin jest dostępny bezpłatnie za pośrednictwem strony internetowej, która umożliwia jego pobieranie, nagrywanie i drukowanie, a także na recepcji.
Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Operatora Strony Witryny. Operator strony poinformuje o planowanej zmianie 14 dni wcześniej, umieszczając ją na stronie internetowej w miejscu widocznym dla Użytkownika przed dokonaniem zakupu; obowiązujące przepisy mają jednak zastosowanie do zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmian, chyba że Użytkownik wyrazi pisemną zgodę na zastosowanie nowych postanowień.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się również przepisy innych regulaminów dostępne w Lokalu oraz w Witrynie.